Advocatenkantoor Coenders | Arnhem | Scheiden en Personen- en Familierecht

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht

Onder personen- en familierecht vallen echtscheidingen, omgangsregelingen, ouderlijk gezag, kinder- en partneralimentatie, maar ook naamswijzigingen. Vaak zijn het erg persoonlijke en daarom emotionele problemen. Wanneer u ermee te maken krijgt, hebt u snelle en goede hulp nodig.

Personen- en Familierecht en Scheidingen | Arnhem | Advocatenkantoor Coenders

Echtscheiding

Echtscheiding kan op dit moment alleen via de rechter. In de toekomst wordt dat mogelijk anders, maar alleen indien er geen kinderen bij betrokken zijn.

Indien u wilt scheiden is de eerste vraag die u zich moet stellen of het mogelijk is om afspraken te maken met uw echtgenoot of echtgenote over de gevolgen van de scheiding: wie krijgt het huis, wat gebeurt er met de eventuele kinderen, hoe verdelen we de gemeenschap van goederen? Indien het mogelijk is om afspraken te maken is de eenvoudigste wijze van scheiden het indienen van een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding.

In dat verzoekschrift vraagt u beiden de rechtbank om de echtscheiding uit te spreken en neemt u afspraken op over de kinderen, eventuele alimentatie en de verdeling. Die laatste afspraken worden neergelegd in een zogenaamd echtscheidingsconvenant. De afspraken over de kinderen worden neergelegd in het ouderschapsplan. De rechter kijkt of er aan de minimale vereisten wordt voldaan en spreekt na 6 tot 8 weken de echtscheiding uit. U hoeft dan niet persoonlijk naar de rechtbank te gaan. Nadat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken moet de beslissing nog worden ingeschreven bij de gemeente en dan is de echtscheiding rond.

Mr. Coenders kan samen met u zo’n echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan opstellen en de procedure voor u regelen.

In sommige gevallen is het echter niet mogelijk om tot afspraken te komen omdat u met ruzie uit elkaar gaat en/of uw echtgenoot/echtgenote een psychische stoornis heeft. In dat geval kan er een (eenzijdig) verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. Dit betekent dat mr. Coenders voor u een verzoekschrift opstelt waarin u verzoekt om echtscheiding en de rechter vraagt om regelingen vast te stellen voor de kinderen en de verdeling van de gemeenschap van goederen. Indien de verhoudingen erg slecht zijn en u niet meer bij elkaar in één huis kunt wonen, kunt u de rechter ook vóór het begin van de procedure vragen om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, dat wil zeggen, knopen door te hakken over de belangrijkste onderwerpen (huis, kinderen, alimentatie). Doe zogenaamde voorlopige voorziening geldt dan totdat de echtscheiding is geregeld en de definitieve afspraken ingaan.

Indien er een eenzijdig verzoekschrift is ingediend voor u moet u echtgenoot/echtgenote zelf ook een advocaat zoeken. Met behulp van deze advocaat kan hij/zij dan reageren op uw verzoekschrift (een verweerschrift indienen). In sommige gevallen is het toch nog mogelijk om afspraken te maken in een zogenaamd viergesprek: u en uw echtgenoot/echtgenote spreken elkaar dan en nemen beiden een advocaat mee. Indien het niet lukt om afspraken te maken moet de rechter de knoop doorhakken en wordt er een zitting gepland. Na de zitting doet de rechter uitspraak. Soms zijn er meerdere zittingen. Deze procedure duurt minstens een half jaar, maar in ingewikkelde zaken soms (veel) langer.

 

Beëindiging geregistreerd partnerschap

Ook voor beëindiging van een geregistreerd partnerschap hebt u soms een advocaat nodig. Wil een van de partners het partnerschap beëindigen? Of zijn er minderjarige kinderen? Dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter. Bent u het met elkaar eens en heeft u geen kinderen? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap zonder rechter ontbinden.

Geregistreerd partnerschap beëindigen zonder rechter:

Voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap zonder rechter heeft u een advocaat of notaris nodig. Bij de advocaat of notaris maakt u samen een overeenkomst. In de overeenkomst staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. Ook maakt u afspraken over bijvoorbeeld de partneralimentatie en pensioen.

Geregistreerd partnerschap beëindigen via rechter:

Heeft u minderjarige kinderen? Dan begint u de procedure met een verzoekschrift dat uw advocaat naar de rechtbank stuurt. Bij het verzoek moet u een ouderschapsplan meesturen. De procedure voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap via de rechter is hetzelfde als bij een echtscheiding.

 

Alimentatie

Alimentatie is een bijdrage in het levensonderhoud van kinderen of ex-partner. Kinder- en partneralimentatie kunnen allebei in een echtscheidingsprocedure worden vastgelegd.

Indien de omstandigheden later wijzigen omdat bijvoorbeeld één van de ex-partners meer of minder gaat verdienen kan dat voldoende reden zijn om de hoogte van de kinder- of partneralimentatie te wijzigen. Dat kunt u doen in onderling overleg, met of zonder advocaat. Komt u er niet uit, dan moet de rechter de knoop doorhakken. Daarvoor moet dan weer een verzoekschrift worden ingediend.

De hoogte van kinderalimentatie wordt sinds een aantal jaren bepaald door een vaste formule en is afhankelijk van het netto besteedbaar inkomen. Kinderalimentatie gaat vóór partneralimentatie: pas indien de kinderen voldoende hebben om in hun behoefte te voorzien komt de partner in zicht.

Partneralimentatie is een ingewikkelder verhaal. Het is al lang geen automatisme meer: allereerst is het zo dat bekeken wordt of de ex-partner niet zelf in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. Kan de ex-partner dat niet, of niet helemaal, dan heeft zij behoefte aan partneralimentatie. De hoogte van de partneralimentatie hangt af van hetgeen men gewend was tijdens het huwelijk én de draagkracht van de alimentatieplichtige. Bij de berekening wordt zo veel mogelijk ‘maatwerk‘ geleverd, met andere woorden, behoefte en draagkracht hangen sterk af van de individuele omstandigheden van de alimentatieplichtige (degene die betaalt) en de alimentatiegerechtigde (degene die de alimentatie ontvangt).

Mr. Coenders kan u helpen met het bepalen van het bedrag waar u hoogstwaarschijnlijk recht op hebt en/of een procedure voor u starten om de alimentatie te verhogen of verlagen.

 

Omgangsregelingen

Zoals hierboven al aangegeven, dient er bij een echtscheiding een ouderschapsplan te worden overgelegd. Zit dat plan niet bij het verzoekschrift, dan neemt de rechtbank dat niet in behandeling.

In het ouderschapsplan moeten de afspraken zijn neergelegd over het hoofdverblijf van de kinderen, de omgangsregeling en kinderalimentatie. Deze onderwerpen zijn verplicht; verder staat het u vrij om allerlei andere afspraken te maken met uw ex-partner over de opvoeding van de kinderen en die ook neer te leggen in het ouderschapsplan.

In de omgangsregeling wordt neergelegd wanneer de kinderen bij de vader, en wanneer bij de moeder zijn. De omgangsregeling kan onderwerp worden van discussie, zeker als de partners slecht met elkaar kunnen communiceren. Tijdens of na de scheiding kunt u de rechter daarom vragen om een omgangsregeling vast te leggen. Uitgangspunt voor de rechter is altijd het belang van het kind, en de rechter zal daarom proberen om een omgangsregeling vast te leggen die voor uw kinderen de beste is. Van belang is ook om te weten dat het vaak in het belang van een gezonde ontwikkeling van het kind is om beide ouders te blijven zien. De rechter zal daar altijd naar streven.

Kinderen worden ouder en omgangsregelingen die bij een echtscheiding zijn afgesproken zijn na enkele jaren misschien niet meer passend. Probeert u eerst met uw ex-partner tot goede afspraken hierover te komen. Pas indien dat niet mogelijk is, en de omgangsregeling knellend wordt voor de kinderen, kunt u de rechter om wijziging daarvan vragen.

 

Gezag

Indien u getrouwd bent geweest en de kinderen binnen het huwelijk zijn geboren, hebt u meestal het gezamenlijk ouderlijk gezag. Na beëindiging van het huwelijk blijft u namelijk beiden het gezag houden.

Dat is anders indien u hebt samengewoond. De moeder krijgt na de geboorte vanzelf gezag, maar de vader niet. Zelfs indien u de kinderen hebt erkend, hebt u nog niet automatisch het ouderlijk gezag. U kunt dan het ouderlijk gezag gezamenlijk met de moeder laten neerleggen in het gezagsregister bij de rechtbank.

Indien de moeder niet mee wil werken, kan het zinvol zijn om een procedure aan te spannen. Gezamenlijk gezag is namelijk sinds enkele jaren de hoofregel binnen ons rechtssysteem. Dat betekent dat er zeer zwaarwegende redenen moeten zijn om een ouder het gezag te onthouden. Mr. Coenders kan u hier meer over vertellen.

In het voorgaande staan de meest voorkomende procedures beschreven. Er zijn echter nog veel meer familierechtelijke kwesties waarin u mogelijk een advocaat nodig hebt. Aarzelt u niet om te bellen indien u daar een vraag over hebt.

Advocatenkantoor Coenders
Willemsplein 44-1 6811 KD Arnhem
E-mail: ­coenders@advocatenkantoorcoenders.nl
T. (026) 2026991
F. (026) 2026992
BTW-nummer: NL001842849B74
Kvk-nummer: 59702915